Disclaimer website Frisz Finance BV

Wij spannen ons in om de inhoud van onze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De inhoud is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan het zijn dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Frisz Finance BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledige of niet-juist opgenomen informatie en voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze website, inclusief gevolgschade.
Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website liggen bij Frisz Finance BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons.

De tekst van deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden aangepast.

We make every effort to update and/or supplement the content of our website as often as possible. The content has been compiled with great care. Despite this care and attention, it may occur that content is incomplete and/or incorrect. Frisz Finance BV accepts no liability for incomplete or incorrect information and for the consequences of activities that are undertaken on the basis of our website, including consequential damage.
All intellectual property rights on this website belong to Frisz Finance BV. Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission from us.

The text of this disclaimer may be amended from time to time.